farapakhsh – H68

H68

86

با استـفاده از روغن پایه وارداتی مرغوب و همچنین مواد افزودنی ضد سـائیدگی ، ضد اکسـیداسیون ، ضد زنگ زدگی تولیـد گردیده است . تمام افزودنیهای این روغن از برنـد معتبر Afton اسـتفاده شده و دارای خواص انتقال مناسـب نیـرو خاصیت جدا پذیـری از آب ، مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی ، خاصیت آزاد سـازی حباب هوا و جلوگیری عالی از سـائیدگی قطعات را دارا می باشد.

20 لیتر – 208 لیتر

پاسخ دهید