farapakhsh – موتورسیکلت

موتورسیکلت

untitled-1
روغن موتور سیکلت که برای تمام موتور سیکلتها می توان از آن اسـتفاده کرد.
همچنین بهترین و مرغوب ترین افزودنیهای شرکت AFTONدرتولید آن بکار رفته و مورد استفاده قرارمیگیرد.

پاسخ دهید